Raad van Advies

De Raad van Advies levert gevraagd en ongevraagd advies aan het KlimaatHelpdesk team en komen hiervoor twee keer per jaar samen.

Taken

De Raad van Advies levert gevraagd en ongevraagd advies aan het KlimaatHelpdesk-team over:

  • Langeretermijnstrategieën
  • Inhoud, communicatie, werkwijze en organisatie
  • Besteding van de beschikbare financiële middelen
  • Hoe om te gaan met dilemma’s en keuzes die bij het beantwoorden van vragen naar voren kunnen komen
  • Profilering naar buiten, suggesties voor fundraising en netwerken met andere organisaties
  • Andere adviezen naar eigen inzicht met betrekking op het functioneren van de KH.

Samenstelling

Marlise Achterbergh.png

Marlise Achterbergh is docent en coördinator op DENISE, een Nederlandse Internationale school in Amsterdam Nieuw-West. Eén van de vakken die zij geeft is Theory of Knowledge, een vak dat veel raakvlakken heeft met wetenschapsfilosofie. Ze geeft les aan een zeer diverse groep leerlingen, waaronder nieuwkomers, vluchtelingen, Engelse en Nederlandse taalleerders. Haar achtergrond als sociale wetenschapper en perspectief als docent neemt ze mee  in haar functie bij de Raad van Advies voor de KlimaatHelpdesk. Marlise zit ook in de Duurzaamheidscommissie van de GMR van Esprit Scholen en is bestuurslid bij Teachers for Climate.

Christel van Eck.jpg

Christel van Eck is een assistent professor aan de Amsterdam School of Communication Research (UvA). Zij onderzoekt hier de communicatie van klimaatverandering. Ze richt zich met name op wetenschapscommunicatie, polarisatiedynamiek, online media en klimaatpsychologie. Daarnaast houdt ze zich enthousiast bezig met het overbruggen van wetenschap en de praktijk.

Marc Londo.jpg

Marc Londo is inhoudelijk directeur bij de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie (NVDE). In deze vereniging hebben bedrijven zich gebundeld om gezamenlijk te komen tot een volledig duurzame energiehuishouding in 2050. In zijn rol zorgt hij er vooral voor dat de voorstellen van de NVDE voor beter transitiebeleid zoveel mogelijk evidence-based zijn. Daarnaast is hij verbonden aan het Copernicus Instituut van de Universiteit Utrecht. Het beschikbaar stellen van feitelijke informatie is een rode draad in zijn werk: voor beleidsmakers in zijn eerdere rol bij ECN Beleidsstudies, en voor bewonersorganisaties in zijn eerdere werk bij de Chemiewinkel Utrecht.

leo_m.png

Leo Meyer werkte o.a. bij het Milieu-ministerie, het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het wetenschappelijke VN Klimaatpanel IPCC. Thans is hij als zelfstandige betrokken bij onderwijs over klimaatverandering en de energietransitie, en geeft duiding over deze onderwerpen in de media. Hij is gastdocent bij Aardwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

190618_106_Sible_1500px.png

Sible Schöne was tot 2016 directeur van de klimaatstichting HIER en is sinds zijn pensioen nog steeds betrokken als adviseur, bestuurslid en voorzitter van de Centraal College deskundigen SKAO (CO2-Presentatieladder) bij de stichting. Als pionier in het onderwerp klimaat binnen de milieubeweging is Sible werkzaam geweest bij Milieudefensie als hoofd van de afdeling energie en later ook klimaat, evenals hoofd klimaat bij het WNF (1986-2006). Door de jaren heen is Sible lid geweest van een tal van adviesraden, zoals Taskforce Energietransitie, Overleggroep Olie- en Gaswinning, Stuurgroep Nationaal Onderzoeksprogramma Klimaat, e.d.. Momenteel staat Sible aan de wieg van de introductie van groene stroom als apart product voor bijvoorbeeld Pandawoningen.

Heleen van Soest.jpg

Heleen van Soest heeft van 2008 tot 2013 in Wageningen gestudeerd: BSc Milieuwetenschappen, met een major Milieukwaliteit en -systeemanalyse en een minor Climate change, a systems analysis approach, gevolgd door de MSc Climate Studies, met een major Earth system science en deelname aan het honours-programma van SENSE. Na een jaar als zelfstandig onderzoeker en consultant op het gebied van filantropie en klimaatwetenschap begon ze in 2014 bij het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) als onderzoeker internationaal klimaatbeleid bij de afdeling Klimaat, Lucht en Energie. Daar werkt ze aan projecten gefinancierd door Horizon 2020 en DG Climate Action (DG CLIMA) van de Europese Commissie. Haar werk bestaat uit het aanleveren van wetenschappelijke informatie aan DG CLIMA voor de klimaatonderhandelingen, en dan met name het in kaart brengen en kwantificeren van klimaatbeleid in verschillende landen (zoals China, de VS, Japan), om te analyseren of landen op weg zijn hun doelen onder het Parijsakkoord te halen. Verder draagt ze bij aan scenario-ontwikkeling met het IMAGE-model (een Integrated Assessment Model, IAM), en analyseert en vergelijkt ze scenario’s van zowel mondiale IAM’s als nationale modellen. In 2017 was ze gastonderzoeker bij IIASA (International Institute for Applied Systems Analysis).

Bart Verheggen met boek.jpeg

Bart Verheggen is een breed georiënteerde klimaatwetenschapper, werkzaam als docent aardsysteemkunde en klimaatverandering aan Amsterdam University College (AUC). Zijn onderzoekachtergrond is in de atmosferische chemie en dan specifiek aërosolen (fijn stof): de vorming van deze minuscuul kleine deeltjes, en hun invloed op wolkenvorming en klimaat. Na zijn promotieonderzoek in Canada en een postdoc in Zwitserland is hij naar Nederland teruggekeerd om bij het ECN (tegenwoordig onderdeel van TNO) te gaan werken aan diverse projecten op het gebied van klimaatverandering, luchtkwaliteit en wetenschapscommunicatie. In 2008 is Bart Verheggen begonnen met bloggen over klimaatverandering. In de loop der jaren en met steun van een aantal goed ingevoerde wetenschapsenthousiastelingen is het klimaatblog en bijbehorende twitter account uitgegroeid tot een invloedrijke stem in het gepolariseerde klimaatdebat. Ook schreef hij het populair-wetenschappelijk boek “wat iedereen zou moeten weten over klimaatverandering”. Zowel in zijn onderwijs als in mijn publiekscommunicatie probeert hij complexe materie op een begrijpelijke manier uit te leggen en mensen aan te sporen om kritisch te zijn ten aanzien van de verscheidenheid aan informatie over dit onderwerp.